Heike waas wus gude Worschd gibt !!!

Beim Worschdrädsel voll abgeroomt !!!

 
Hea, simma do hiegfaan un hewwe net so genau gewissd, wu die Heike zu finne is.
Des do isse ned, des is blos die Kolleschin.
De Zeitler hot se donn gonz hinne im Birro gfunne un freet sisch diebisch, wal mer gsaachd hawwe, mer kumme blos wonns a Kaffesticksche gibt.
Do hot er Witterung uffgenumme un es war e wahri Pracht. So scheene Kaffeesticksche hawwe mer noch nie bei onere Preisvalaihung gegriggt.
Do froogt de Zeitler, oba noch was iwwrischlasse soll fer de Kameramonn.
Un de Heike is des grad egal, wal se jetzad den Preis hawwe will vum Worschdrätsel.
Wo is die Worschd ?
Do is die Worschd! E bissel endaischd wa se schunn die Heike, hat wadschoins so e halwi Sau erward. Awwer des wa jo bloß de Ofang.

Mer wollde jo glei noch zum Koob nunnerfaan in die Weststadt. Awwer die Heike konnt net fort. Des mache mer donn en onner mol. Do gibt´s donn noch e Iwwerraschung vum Woinemer Subbametzga persönlisch!!!

do geits zurick zu de onere Gewinna!